EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ISTORICE

REABILITĂRI ENERGETICE PENTRU CLĂDIRI INCLUSE ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE (MONUMENTE/ANSAMBLURI/SITURI) SAU ÎN ZONE DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR

 

Municipiul Timişoara deţine un bogat patrimoniu arhitectural, fiind orașul cu cel mai mare număr de clădiri istorice clasate ca monument din țară. Clădirile istorice sunt surse de identitate culturală, contribuind la caracterul, istoria și contextul locului. Acestea formează o legătură cu trecutul nostru, oferindu-ne informații care contribuie la definirea caracterului și istoriei locului și contextului. Clădirile istorice reprezintă o investiție importantă pentru viitor, iar conservarea moştenirii culturale constituie o datorie în fața generațiilor viitoare, atât pentru autorităţi cât şi pentru proprietari. Deşi Timişoara are o istorie de circa opt secole, structura urbană actuală se datorează procesului de construire din ultimii trei sute de ani. Construcţiile istorice formează ansambluri cu o identitate arhitecturală proprie, fiind realizate într-o varietate impresionantă de stiluri: de la perioada barocă până la cea postbelică. Evenimentele din ultimele şapte decenii au dus la neglijarea cartierelor istorice, care necesită astfel măsuri urgente de intervenţie.

 

Conform Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor, deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a închiderii perimetrale, pun în pericol viața populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, sunt obligați ca, din proprie inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

 

De asemenea, administrația publică locală are obligaţia de a elabora și implementa programe multianuale pentru creșterea calității architectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-ambientală a anvelopei. Primăria Municipiului Timişoara derulează încă din anul 2004 un program de reabilitare şi revitalizare a cartierelor istorice, dar şi de informare şi sensibilizare a populaţiei locale, a factorilor economici şi a instituţiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu.

 

Printre lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, care sunt considerate investiții de interes public, se regăsesc și lucrări care cresc eficiența energetică a clădirii, respectiv lucrări de refacere a sistemului de acoperire, înlocuirea tâmplăriei exterioare, lucrări de eliminare a igrasiei, precum și de izolare a rosturilor. Conform legii, odată cu aceste lucrări, deținătorii pot decide și executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii, în condițiile legislației în vigoare privind creșterea performanței energetice a clădirilor.

 

Conform directivei 2012/27/EU, statele membre pot decide să nu impună aplicarea standardelor generale clădirilor protejate sau având valori istorice şi arhitecturale deosebite, dacă respectarea normelor minime de performanţă energetică ar altera în mod inacceptabil caracterul sau înfăţişarea acestora. În acest context, Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor specifică faptul că cerințele stabilite în metodologie nu se aplică clădirilor și monumentelor protejate, care fie fac parte din zone construite protejate, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită.

 

Mai mult, în practica actuală a Biroului Reabilitare Cartiere Istorice nu au existat solicitări pentru oferirea consultanței în procesul de eficientizare energetică a clădirilor de patrimoniu mai departe de intervențiile minime permise conform legislației în vigoare.

 

Biroul responsabil pentru aceste lucrări este: BIROU REABILITARE CARTIERE ISTORICE, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE URBANISM ȘI PLANIFICARE TERITORIALĂ.

Programul de consiliere cu cetățeni este: 
• luni și marți, 13:00 - 16:30 (ultima programare este la ora 15:30)
• miercuri și joi, 9:00 - 13:00
Date de contact
Locație – Str. Ștefan cel Mare nr. 2 
Numere de telefon: 0752 224171; 0374 555160
Adresă de mail: [email protected]

 

Va punem la dispoziție materiale de lucru și documente elaborate în cadrul proiectului de cooperare româno-german

Link: https://www.primariatm.ro/patrimoniu/reabilitare-cladiri-istorice/

Exista si un program local: Programul de sprijin financiar privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara, aprobat prin HCL 258/2022.

Acte normative utile.docx

3.2.Listă documentelor care se depun de către proprietatii care au primit somație.docx

3.1.Model declarație pe proprie răspundere lucrări fără AC.docx

Anexa nr. 2_Procedura de supraimpozitare.docx

Procedura facilitati fiscale_ lege 153_2022.docx

2.2. Model cerere solicitare facilități fiscale.docx

2.1. Lista cu documentele necesare scutire impozit cladiri L153_2011.docx

ANEXA NR. 6 - DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII ÎN PROGRAM.docx

REGULAMANT aplicare Program de sprijin financiar HCL 258_2022.docx

HCL NR. 258 - 2022 - Privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru aplicarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea formei actualizate a acestuia

Informații privind Notificările transmise conform Programului de sprijin financiar, în baza Legii nr. 153/2011. Proprietarii notificați vor transmite un răspuns în termenul prevăzut în notificare (60 de zile de la primirea Notificării), care va cuprinde numărul și data notificării, adresa imobilului,  hotărârea proprietarului/proprietarilor cu privire la realizarea lucrărilor de intervenție necesare la imobil și modalitatea prin care vor realiza lucrările cu Autorizație de construire sau fără Autorizație de Construire (cu notificare prealabilă a Direcție Județene pentru Cultură Timiș și a Municipiului Timișoara cu privire la realizarea lucrărilor).

 

INFORMAȚII PENTRU PROPRIETARII DE CLĂDIRI ISTORICE

I.  Îndrumar pentru intervențiile asupra clădirilor istorice din cartierul Cetate și din alte zone istorice protejate din Timișoara:

PRINCIPII GENERALE

 1. Cercetarea minuţioasă din punct de vedere tehnic a substanţei construite originale
 2. Analiza elementelor stilistice și de plastică arhitecturală
 3. Atenţie sporită la clădirile monument istoric
 4. În cadrul siturilor istorice, analiza compoziţiei urbanistice a ansamblului
 5. Cercetarea condiţiilor geotehnice de fundare şi eventual ale caracteristicilor arheologice ale terenului
 6. Documentarea deteriorărilor substanţei construite şi evoluţia lor în timp
 7. Întocmirea unei expertize corecte şi echilibrate referitoare la obiectul construit

 

RECOMANDĂRI ACOPERIȘURI

 1. Păstrarea formei acoperişurilor istorice
 2. La mansardări se va păstra forma originală a acoperişurilor
 3. Refolosirea ţiglelor în stare bună
 4. Utilizarea de învelitori având aceeaşi formă, culoare şi material, ca şi cele istorice
 5. Construirea lucarnelor după modelul istorice
 6. Feresterele din planul acoperişului trebuie executate conform dispoziţiilor regulamentelor locale de urbanism
 7. Păstrarea coşurilor de fum istorice
 8. Evitarea amplasării de instalaţii pe acoperiş
 9. Evitarea fragmentării sau străpungerii acoperişului
 10. Realizarea traseelor burlanelor doar vertical

 

 RECOMANDĂRI  FAȚADE

 1. Reconstituirea aspectului istoric al faţadei
 2. Repararea elementelor decorative cu tehnologiile adecvate
 3. Evitarea amplasării instalaţiilor tehnice pe faţade
 4. Placarea soclurilor nu este permisă
 5. Repararea tencuielilor şi zugrăvelilor doar cu materiale adecvate celor existente
 6. Alegerea zugrăvelilor numai după analiza culorilor
 7. Crearea conceptului cromatic în concordanţă cu vecinătatea

 

RECOMANDĂRI  FERESTRE

 1. Păstrarea şi repararea tâmplăriei ferestrelor istorice
 2. Se acceptă numai ferestre cu rame din lemn. Ramele din PVC sau aluminiu sunt interzise în zonele istorice
 3. Realizarea tâmplăriei ferestrelor numai după modelul istoric
 4. Păstrarea proporţiilor şi a subîmpărţirii
 5. Păstrarea golurilor iniţiale în zidărie
 6. Păstrarea obloanelor şi a grilajelor istorice
 7. Folosirea rulourilor nu este permisă, dacă clădirea nu a avut iniţial rulouri
 8. Refolosirea feroneriei istorice
 9. Alegerea culorii după modelul istoric

 

RECOMANDĂRI  PORȚI SI UȘI DE INTRARE

 1. Păstrarea şi repararea porţilor şi uşilor istorice
 2. Executarea reparaţiilor doar cu metode meşteşugăreşti tradiţionale
 3. Păstrarea vizibilă a suprafeţelor cu urme de uzură
 4. Refolosirea feroneriei istorice
 5. Alegerea culorii după modelul istoric
 6. Folosirea vopselelor de ulei de in

 

RECOMANDĂRI VITRINE ȘI COPERTINE

 1. Păstrarea şi repararea vitrinelor istorice
 2. Integrarea vitrinelor în contextul general al faţadei
 3. Golurile de zidărie prea mari (late) se vor reîmpărţi potrivit contextului general al faţadei
 4. Elementele decorative ale faţadei trebuie păstrate
 5. Culoarea trebuie să fie potrivită contextului cromatic general al faţadei
 6. Amplasarea copertinei numai ca prezenţă discretă

 

RECOMANDĂRI  FIRME, RECLAME, ILUMINAT

 1. Integrarea firmei în contextul compoziţional al faţadei existente
 2. Folosirea simbolurilor şi înscrisurilor tradiţionale, care exprimă grafic domeniul de activitate al firmei respective
 3. Materialul, culoarea şi forma trebuie să se armonizeze cu imaginea faţadei
 4. Nu este admisă acoperirea nici unui element caracteristic decorativ al faţadei clădirii
 5. Culoarea şi iluminarea să fie cât mai discrete
 6. Amplasarea reclamelor numai la parter
 7. Spaţiul străzii şi aliniamentul faţadelor nu trebuie alterat

 

RECOMANDĂRI CURȚI INTERIOARE

 1. Păstrarea ansamblului curţii, dezvoltat organic
 2. Îndepărtarea construţiilor anexe parazitare contemporane
 3. Eliberarea spaţiilor gangului de intrare de construcţii parazitare
 4. Eliminarea traseelor aparente pentru instalaţiile tehnice
 5. Amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru colectarea gunoiului
 6. Interzicerea folosirii curţii ca loc de parcare
 7. Menţinerea pavajelor istorice
 8. Evitarea pavajelor etanşe şi a celor din beton
 9. Refacerea sau amenajarea unor spaţii verzi
 10. Amenajarea curţilor ca spaţii de agrement şi recreere
 11. Asigurarea îndepărtării apelor meteorice

 

RECOMANDĂRI  INSTALAȚII TEHNICE EDILITARE

 1. Poziţionarea ascunsă a cablurilor, conductelor
 2. Reabilitarea reţelei edilitare de alimentare cu apă şi a celei de canalizare
 3. Amplasarea exclusiv subterană a conductelor de gaz
 4. Instalaţiile tehnice aferente clădirii nu se vor amplasa aparent
 5. Dispozitivele tehnice se vor amplasa astfel, încât să nu fie vizibile din spaţiul străzii

 

II. Zidărie uscată – sănătate și confort

III. Pardoseli istorice din lemn – Reabilitare și refacere

IV. Ferestre istorice – conservare și reabilitare

V. Ferestre noi în zonele istorice

VI. Uși și porți istorice – conservare și reabilitare

 

Acte normative utile: veți găsi aici, actualizate, actele normative organizate pe domenii de activitate. Principalele acte normative permit accesul către întreg conținutul textului normativ, prin direcționare spre portalul http://legislatie.just.ro/

– LEGEA 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată la 20.11.2006).
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194303

– Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice (Anexa: Normă metodologică din 18.04.2008 de clasare și inventariere a monumentelor istorice)
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/95750

– H.G. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44297

– H.G. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna (M.O. nr. 905/18 decembrie 2003).
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48519

Planul Urbanistic General
https://www.primariatm.ro/urbanism/planuri-urbanistice/noul-pug/

 

REGULAMENTELE LOCALE DE URBANISM REFERITOARE LA CARTIERUL CETATE ȘI ZONELE ISTORICE PROTEJATE DIN TIMIȘOARA:
– Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executării construcțiilor, republicată și actualizată
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794

– Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții, actualizată
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729

– Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/16209

– HG nr. 28/2008 – privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/88958

Partenerii nostri