ACTIVITATEA BIROULUI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI

Pentru programul de reabilitare termică a clădirilor a Municipiului Timișoara s-a apelat la Programul Operațional Regional pentru atragerea de fonduri, în vederea respectării angajamentului asumat.

Obiectivul general al POR 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin spijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific al proiectului este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt cetățenii Municipiului Timișoara.

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prinreducerea emisilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

În perioada 2012 – 2016, peste 2400 de familii au beneficiat de astfel de fonduri, Timișoara situându-se și la acest capitol al absorbţiei de fonduri europene în frunte, la nivel naţional.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 a aprobat Ghidul Specific pentru prioritatea de investiţie 3.1”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a uitlizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor - OPERAŢIUNEA A- CLĂDIRI REZIDENŢIALE.

Prin intermediul OPERAŢIUNII A – CLĂDIRI REZIDENŢIALE vor fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

- Îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolare a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu superior, planşeu peste subsol), şarpantelor inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

- Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic- încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii de tip locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

- Modernizarea sistemului de încălzire: repararea /înlocuirea centrale termice de bloc/scară; achiziţionarea şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură/şi sau centrale termice pe biomasă etc;

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;

- Implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea energiei electrice;

- Orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor şi a circuitelor electrice în părţile comune –scări, subsol, lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, etc.);

- Realizarea de strategii pentru eficienţă energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

- Necesitățiile și deficiențele

- Majoritatea blocurilor din Municipiul Timișoara au fost construite fără a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri au un consum excesiv de energie termică. Această deficiență poate fi observată și la imobilul studiat. Termoizolația este aproape inexistentă, iar unde aceasta există, ea este discontinuă. Acest lucru determină apariția de punți termice pe unde se pierde căldură. Pierderile de căldure sunt datorate și unor tâmplării vechi din lemn sau metal cu geam simplu de sticlă, ce nu au proprietăți termoizolante foarte bune.

- Având în vedere situația existentă se constată necesitatea termoizolării clădirii, atât fațadele cât și subsolul și podul, și înlocuirea tâmplăriilor din lemn și cele metalice pntru reducerea pierderilor de energie datorate izolării precare a blocului în faza de execuție.

Reabilitarea termică are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea imobilului, concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort, în conformitate cu legislația în vigoare. Reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

Problemele ce apar în demararea programelor de reabilitare termică sunt în general de natură legislativă și tehnică. Demararea acestora este un proces greoi, ce necesită eforturi atât din partea unității administrative abilitate cât și din partea asociaților de proprietari.

Luarea decizilor la fiecare etapă necesită aprobări din partea tuturor părților implicate, fapt ce atrage după sine îngreunarea procesului de reabilitare termică a imobilului, luând în considerare numărul de oameni implicați.

În multe cazuri există lucrări neautorizate în cadrul construcției în cauză (anvelopări parțiale, balcoane la parter, șarpantă etc.), ce necesită intrări în legalitate. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare suportate de locatarii implicați, dar și întârzieri ale proiectului

Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termică a clădirii pot fi privite din mai multe puncte de vedere:

- Arhitectural: reabilitarea fațadei clădirii presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului fațadelor și implicit a frontului stradal, în conformitate cu Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara;

- Siguranță: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradările fațadelor clădirii (desprinderi de tencuială, elemente decorative etc.)

- Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa locuinței, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

- Social: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic în locuințe;

- Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

 

Conform Ordonanței de Urgență nr. 18 din 4 martie 2009 actualizată, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe există 7 etape necesare implementării programelor de reabilitare termică:

1. Identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până în 31.12.2005

-Blocurile identificate și inventariate se grupează pe regimuri de înălțime până la P+4 etaje și peste P+4 etaje și în funcție de perioadele de proiectare pe tipuri de blocuri cu soluții constructive similare ale anvelopei

-Blocurile de locuințe expertizate tehnic și încadrate la clasa I de risc seismic prin raportul de expertiză se includ în programul local numai după executarea lucrărilor de intervenție ( consolidare) în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice ale acestora

2. Înștiințarea Asociațiilor de Proprietari de către coordonatorul local privind înscrierea în program

-Pentru blocurile formate din mai multe scări, separate sau nu prin rosturi, soluția tehnică adoptată trebuie să fie unitară pe întreaga construcție, din punct de vedere al aspectului și cromaticii anvelopei blocului, indiferent de numărul Asociațiilor de proprietari

3. Hotărârea Adunării Generale a proprietarilor de înscriere în programul local și semnarea contractului de mandat

-acordul proprietarilor în diferite proporții : 2/3 sau 100% sau (50% +1) în funcție de categoriile de reabilitare

4. Proiectarea lucrărilor de intervenție

-Pentru adoptarea unor soluții tenice unitare și scurtarea perioadelor de proiectare a lucrărilor de intervenție, contractarea proiectării se organizează și se realizează pe grupări de blocuri: pâna la P+4E sau peste P+4E

-Documentația tehnico-economică se face pe fiecare bloc cu asigurarea condițiilor necesare redării aspectului arhitectural al anvelopei, fără alterarea elementelor decorative

-Documentația tehnico-economică elaborată se semnează în condițiile legii de către arhitecți cu drept de semnătură, cu respectarea Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a legislației în vigoare privind regimul monumentelor istorice și al zonelor protejate, precum și creșterea calității arhitectural ambiental al clădirilor

5. Executarea lucrărilor de intervenție

-Executanții lucrărilor de intervenție au obligația de a respecta prevederilor autorizației de construire, proiectul tehnic și detaliile de execuție, precum și de a asigura nivelurile de performanță prevăzute de legislația privind calitatea în construcții,calitatea estetică, arhitecturală și ambientală a clădirilor, în scopul protejării securității și sănătății persoanelor, siguranța utilizării spațiului public și calității mediului natural și construit

-Lucrările de intervenție se realizează cu produse pentru construcții puse pe piață conform prevederilor legale în vigoare și ale căror performanțe declarate de către fabricant în documentele însoțitoare sunt conforme cu performanțele prevăzute în documentațiile tehnico- economice

6. RTL și eliberarea certificatului de performanță energetică cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire

-stabilirea sumelor pentru reabilitare parte vitrată pe care trebuie să o plătească fiecare proprietar care a beneficiat de înlocuirea tâmplăriei și trasmiterea sumelor datorate ce se vor recupera prin taxa de reabilitare de către Direcția Fiscală.

7. RF după expirarea perioadei de garanțiede bună execuție

-Garanția lucrărilor este de 5 ani

-În această perioadă nu se pot face lucrări care să modifice fațade, terase, subsoluri, tâmplărie etc.

-Orice intervenție se va face de către executantul lucrării în urma notificarii de către Asociația de Proprietari a Echipei de implementare din PMT

 

În cadrul POR 2014-2020 se execută următoarele lucrări pentru sporirea eficienței energetice:

Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:

- Izolarea termică a părții opace a fațadelor;

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;

- Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu panel PVC;

-Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

- Izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc.

Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cauze, rosturi neetanșeizate etc.

 

Biroul responsabil pentru aceste asociațiile de proprietari este: BIROULUI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI, din cadrul DIRECȚIEI TEHNICE

Partenerii nostri