OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ȘI EXECUTAREA LUCRĂRII – pași principali

1. Obținerea Certificatului de Urbanism-www.primariatm.ro;


A. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE ELIBERARE/EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE (CERERE TIP CONF. ORD. NR. 839/12.10.2009):
– Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
– planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, – pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – conf. L. 50/1991 –
– Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
– Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1:5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara
Pentru cazurile care fac obiectul art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 rep. şi act., dosarul se va completa cu:
– fotografii cu situaţia existentă;
– plan orizontal existent (releveu)/ după caz, plan apartamentare vizat OCPI;
– plan orizontal propus (noua funcţiune);
Pentru cazurile care fac obiectul HCL nr. 455/2014 privind Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara, dosarul se va completa cu:
– fotografii cu situaţia existentă;
– simulare foto cu vecinătăţile.


B. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE ELIBERARE/EMITERE PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM (CERERE TIP CONF. ORD. NR. 839/12.10.2009):
– Cerere tip
– Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
– Cerificatul de Urbanism în original.


NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității certificatului de urbanism în termenul legal cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia.

 

2. Elaborarea documentației aferente specialităților de proiectare: arhitectură, rezistență, instalații generale (electrice, sanitare, termice, edilitare, HVAC, pluviale) conform auditului energetic și expertizelor tehnice;


Este necesară expertiza tehnică pentru a afla dacă imobilul poate prelua din încărcările structurii de rezistență cu sarcini suplimentare sau dacă trebuie să se execute inițial lucrări de consolidare și apoi lucrările de eficiență energetică.

 

3. Auditul energetic ne va arata starea inițială a imobilului și de aceea trebuie emis un certificat inițial de performanță energetică;

 

4. Obținerea, în paralel, a avizelor și acordurilor stipulate în Certificatul de Urbanism;

 

5. Depunerea la sediul Primăriei a documentației și achitarea taxelor ce rezultă din devizul general estimativ, în vederea obținerii Autorizației de Construire

 

A. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (CERERE TIP CONF. ORD. NR. 839/12.10.2009):

Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf. L50/1991 republicata

– Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)

Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, (individual şi după caz şi/sau colectiv), în copie legalizată

– Certificat de Urbanism, în copie (valabil)

– Deviz general de lucrări

Documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, elaborată în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege 50/1991 act.

– Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.

– Avize şi acorduri în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism;

Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii,.

2 Dosare identice cu şină

  • Documentația în format electronic  conform  Ordinului 3454 din 31.12.2019 va cuprinde următoarele:
    • anexa la cererea de emitere a autorizației de construire completată complet
    • planul de situație (existent și propus)
    • toate fațadele (existent și propus)

 

B. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE ELIBERARE /EMITERE PRELUNGIRE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE (CERERE TIP CONF. ORD. NR. 839/12.10.2009):

Cerere tip

– Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)

– Autorizaţia de Construire în original

– Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 de zile).

– Copie anunt incepere lucrari

NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității autorizației de construire în termenul legal cu cel puțin 45 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia.

 

 

6. Transmiterea anunțurilor de începere a lucrărilor la instituțiile acreditate (Primăria Municipiului Timișoara și Inspectoratul de Stat în Construcții)

 

După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Municipiului Timişoara şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Municipiului Timişoara:

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare

– Comunicarea privind începerea sau încheierea lucrărilor se poate face şi online la formulare.primariatm.ro

 

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Timiş:

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

– Mai multe informaţii puteţi afla de pe web site: http://www.isc-web.ro

Model pentru panou de identificare a investiţiei – conform Ordinului nr. 839/12.10.2009

 

7. Contractarea unei societăți de construcții, care va avea și Responsabil Tehnic, cu cod CAEN pentru efectuarea de lucrări de construcții și a unui diriginte de șantier

 

8. Demararea șantierului cu parcurgerea etapelor de execuție conform proiectelor tehnice și programului de control, inclusiv a fazelor determinante, dacă e cazul

 

9. Finalizarea șantierului cu transmiterea anunțurilor aferente (Primăria Municipiului Timișoara și Inspectoratul de Stat în Construcții)

 

10. Obținerea certificatului de performanță energetică final după realizarea lucrărilor de eficiență energetică și compararea cu certificatul de performanță energetică inițial pentru confirmarea că au fost luate masurile corecte de eficientizare energetică.

 

11. Regularizarea de taxe aferente investiției la instituțiile acreditate (Primăria Municipiului Timișoara și Inspectoratul de Stat în Construcții);

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE REGULARIZARE TAXĂ AC/AD :
– Cerere;

– Copie AC, memoriu, plan de situaţie, secţiuni orizontale si faţade vizate spre neschimbare anexă la AC;

Declarația tip privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, conform ordinului nr. 75/2009 al Ministerului Administraţiei Internelor, Ministerul Finanţelor Publice – MFP (Anexa nr. 43 – Model 2009 ITL 068)**** – pentru persoanele fizice ( Se va completa şi semna de către beneficiar pâna la FIŞA DE CALCUL (tablel) privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire);

– DECLARAŢIE din partea societăţii comerciale cu valoarea din contabilitate a lucrării autorizate, C+M fară TVA  şi îregistrãrile efectuate în evidenţa contabilã (Fişa contului 231 – Mijloace fixe aflate în curs de execuţie, balanţa contabilã de verificare la data recepţiei; balanţa analiticã a mijloacelor fixe, registrul imobilizãrilor) – pentru persoanele juridice;

– Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT şi ISC– conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

– Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

12. Întocmirea documentațiilor necesare intabulării noii investiții (transpunerea noilor suprafețe în CF, etc.);

 

13. Efectuarea recepției

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE A EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR EXECUTATE CU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

a)  Cerere tip  completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original- se va menționa numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil;

b)  Dovada achitării taxei de 400 lei pentru eliberarea C.A.E.C. (copie chitanţă) / 2400lei pentru taxa urgenta, (copie chitanţă);

c)  Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului  Timişoara;

d)  Copie act identitate proprietar/proprietari sau copie certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.;

e)  Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile – actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;

f)  În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului,  se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;

g)  Copii după: Autorizaţia de Construire, memoriu arhitectura şi planşele aferente vizate spre neschimbare (plan de amplasament: existent şi propus, planuri orizontale-relevee, faţade, plan invelitoare si sectiuni aferente autorizatiei de construire, vizate spre neschimbare);

h)  Proces verbal recepție la terminarea  lucrărilor  în 4 exemplare originale, față/verso (datat la data semnării P.V.) conf. H.G.273/1994 actualizată;

i)  Regularizare taxă A.C. la Primaria Municipiului Timisoara conform codului fiscal si dupa caz  copie chitanta(doar in cazul in care sunt diferente de plata);

j)  Referatele pe specialități întocmite de proiectanți și diriginti de șantier cu privire la modul în  care a fost executată lucrarea conf. H.G.273/1994 actualizată;

k)  Adeverință  Inspectoratul Judetean  in Constructii Timis privind achitarea taxelor;

l)  Copie comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrată la Primaria Municipiului  Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip);

m)  Copie comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor inregistrată la Primaria Municipiului  Timisoara şi Inspectoratul Judetean in Constructii Timis – conform Ordinului nr.839/2009  (formular tip);

n)  Plan de amplasament si delimitare a imobilului(intr-un exemplar original) cu amplasarea construcţiei cu indicarea dimensiunilor construcţiei, a regimului de înălţime, şi a distanţelor de la construcţie la împrejmuire, suprafetei constuita si desfasurata,  planuri întocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru;

o)  Documentaţia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;

p)  Certificat privind performanţa energetică a clădirilor (conform Legii nr.159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, aplicabile pentru procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor încheiate ulterior datei  de 19.07.2013, indiferent când a fost emisă autorizaţia de construire) exceptie facand : modificari interioare, schimbari destinatie, terase ;

r) Copie dupa Avizul comisiei de circulaţie si plansa anexa vizata,pentru spaţii comerciale, blocuri si alte autorizaţii de construire pentru care a fost solicitat avizul comisiei de circulaţie

 

NOTĂ: emiterea unei adeverințe de existență a construcției către Primăria Municipiului Timișoara, dacă e cazul.

 

14. gestiunea deșeurilor provenitE din construcții

1. Cerere_tip_aviz_principiu_mediu si aviz de gestiune deseuri 2022.doc

2. Plan gestionarea deseurilor din constructii- model.docx

2.a. Tipuri de deseuri din constructii - Anexa nr. 1 la regulament gestionare deseuri din constructii HCL320-2022.docx

3. Raport Final model si acte doceditoare Anexa nr. 3 si nr. 4 din regulament HCL 320-2020.docx

6. Cerere_tip_ aplicare viză obținere Permis de spargere 2022.doc

7. Cerere_ocupare_domeniu_public.doc

8. Cerere_tip_ publicare anunt public _2022.doc

Partenerii nostri