AUDITUL ENERGETIC AL IMOBILULUI

A nu se confunda cu certificatul de performanță energetică. Auditul va consta în expertiza energetică a clădirii cuprinzând următoarele elemente:

  • Identificarea caracteristicilor energetice ale imobilului analizând atât construcția, precum și instalațiile aferente acesteia (în funcție de vechime, instalațiile  se schimbă integral sau parțial) și terasa imobilului și placa peste subsol

  • Propunerea soluțiilor de reabilitare și/sau modernizare termo-energetică a construcției și a instalațiilor de preparare apa caldă și încălzire

  • Analiza soluțiilor propuse din punct de vedere economic, varianta optimă și fezabilă fiind recomandată pentru implementare

 

Temei legal: Legea 372/2005 cu toate modificările și completările ulterioare

Link: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66970

 

Ce este certificatul de performanță energetică (CPE)?

 

Certificatul de performanță energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO_2.

 

Informații furnizate de certificatul de performanță energetică (CPE)

Certificatul de performanță energetică a clădirii oferă informații cumpărătorului /chiriașului despre consumurile de energie termică sau electrică. Astfel, un imobil încadrat în clasele de performanță A sau B va fi mai eficient energetic decât un imobil încadrat în clasele C...G, valorile facturilor la energie termică (încălzire, apă caldă menajeră), gaze naturale sau curent electric (iluminat) fiind cu cel puțin 15-20% mai mici.

 

Importanța certificatului de performanță energetică (CPE)

1. Pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/ proprietarul/ administratorul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanța energetică a clădirii/unității de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

2. Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/ proprietarului/ administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

În cazul lipsei certificatului de performanță energetică atât contractele de vânzare-cumpărare cât și procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor (necesar pentru intabulare) sunt nule.

 

Întocmirea certificatului de performanță energetică

Pentru întocmirea CPE, auditorul energetic face inspecția imobilului și colectează informații despre următoarele elemente:

a) starea termotehnică a elementelor care alcătuiesc anvelopa clădirii, adică pereții exteriori, terasa, planșeul peste subsol sau planșeul de sub pod precum și ferestrele și ușile exterioare, inclusiv etanșeitatea la aer a acestora;

b) starea și caracteristicile instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum;

c) starea și caracteristicile instalației de climatizare;

d) starea și caracteristicile instalației de ventilație;

e) starea și caracteristicile sistemului de iluminat din clădire;

f) poziția și orientarea clădirilor, inclusiv condițiile climatice exterioare;

g) sistemele solare pasive și de protecție solară;

i) condițiile de climat interior, inclusiv cele prevăzute prin proiect

 

Cât timp este valabil certificatul de performanță energetică?

Certificatul se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/ proprietarului/administratorului clădirii/unității de clădire și este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepția situației în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia

Partenerii nostri