SITUAȚIA JURIDICĂ A IMOBILULUI

  • Asociația de proprietari este legal constituită conform Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

     

    Art.32 (1) Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creşterii performanţei energetice, precum şi reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului armonios şi unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervenţiilor.

    Link: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203233

 

 

 

 

 

Adresa și numărul poștal al imobilului sunt reglementate:

A. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ ȘI / SAU CONFIRMARE DE SCHIMBARE DENUMIRE STRADĂ ȘI / SAU NUMĂR POȘTAL

1) Cerere completată şi semnată de proprietarul / proprietarii (din C.F.) sau împuternicit; cu dovada în original;

2) Dovada achitării taxei 9 lei (copie chitanţă) / taxa urgență 100 lei;
3) Copie act de identitate solicitant
4) Copie extras C.F. (nu mai vechi de 1 an); *
 
Notă:    * Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite.
În cazul confirmărilor pentru bancă, O.R.C., program RABLA, etc., se vor prezenta, în copie, după caz: contract vânzare-cumpărare imobil, carte de identitate autovehicul, certificat de înmatriculare, alte acte unde apar adrese diferite.

 

 


B. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ DE ATRIBUIRE DENUMIRE STRADĂ

ATRIBUIRE DENUMIRE STRADĂ
1) Cerere completată şi semnată de proprietarul / proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original;

2) Dovada achitării taxei 9 lei (copie chitanţă) / taxa urgență 100 lei;
3) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului  Timişoara;
4) Copie extras C.F (nu mai vechi de 1 an); *
5) Extras C.F.pentru  drum – doar pentru strazile nou create –  domeniul public al Municipiului Timișoara;
6) Plan amplasament și delimitare a imobilului  (întocmit de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru) doar pentru străzile nou create;

Notă: * Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite

 

 

C. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE EMITERE ADEVERINŢĂ DE ATRIBUIRE NUMĂR POSTAL

1) Cerere  completată şi semnată de proprietarul / proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu  dovada în original;

2) Copie act identitate proprietar
3) Dovada achitării taxei 9 lei (copie chitanţă) / taxa urgență
 100 lei;
4) Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) eliberate de Primăria Municipiului Timişoara;
5) Copie extras C.F. (nu mai vechi de 1 an); *
6) În cazul dezlipirilor conform P.U.Z. se va prezenta planul de dezlipire avizat OCPI Timis;

Notă:   *Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite.

 

 

 

 

  • Situația juridică a imobilului / terenului este reglementată (ex. litigii, revendicări nesoluționate, moșteniri neclarificate, sarcini notate în cartea funciară, teren proprietate Statul Român / Municipiul Timișoara, domeniu public sau privat):

A. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII ADEVERINŢEI PRIVIND REVENDICAREA IMOBILELOR :

1) Cerere de mană în care să se precizeze adresa poştală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa şi să se precizeze nr. cărţii funciare şi a nr. topografic pe care se află imobilul în cauză

2) Copie carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile, individuală și in extenso

3) În cazul în care se solicită date pentru terenuri, plan parcelar suprapus întocmit de o persoană autorizată în lucrări de cadastru, care să cuprindă suprapunerea topografice reambulate cu nr. topografic vechi Sarmeş

 

B. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE LITIGIU:

1) Cererea tip completată de petent (nume, prenume, adresa, telefon) și datele imobilului / terenului ce face obiectul tranzacției.

2) Extras de carte funciară in extenso și individual, original și în copie, la zi (să nu fie mai vechi de 30 de zile )

3) Copie C.I. - titularul cererii

4) Împuternicire în situația în care solicitantul nu este proprietarul imobilului ce urmează a fi tranzacționat

5) Acordul proprietarilor tabulari este exprimat;

Partenerii nostri